Hvad er Meditation

Meditationsteknikker

Meditationsmusik

Videnskabelige Links

Undervisning i Meditation


Meditation på vej mod mainstream


 


 For blot 10 år siden var Meditation en eksotisk, lidt underlig praksis indhyllet i tåge fra røgelsespinde. Sådan er det ikke længere i dag. Der er mange grunde på mange niveauer til dette paradigmeskifte. Stress er kun en af dem. En anden grund er at et moderne arbejdsliv i højere grad end tidligere efterspørger social og menneskelig følelsesmæssig intelligens. En høj IQ er ikke længere nok i sig selv.
 
En anden vigtig grund til den nye interesse for Meditation
er at selve vor identitet er kommet under kraftig beskydning
fra stort set alle fronter. Hvem er 'jeg', når jeg konstant skifter job og skal videreuddanne mig gennem hele livet?
Hvem er 'jeg', når jeg skifter partnere flere gange i løbet af livet? Hvem er 'jeg', når Danmark i stigende grad ikke længere er et sted udelukkende for etniske danskere?
 
Hvem er 'jeg', når jeg har så travlt, at der ikke er tid til at stoppe op og tænke efter?

Før i tiden sørgede Gud, Konge og fædreland sammen med et godt livstidsjob og tilhørende ægteskab for at holde sammen på vor identitet. I dag er alt i en tilstand af flux.
 
Gennem Meditation, forstået som det at genetablere forbindelsen med ens kernepersonlighed eller sjæl om man vil, kan vi lære at leve i flow i et samfund i flux
 
At vælge åndehuller bevidst

I en samfundstilstand hvor
forandringshastigheden accelererer
mod lodret, er det vigtigtigere end nogensinde før med oaser af fred. Men disse momenter af fred er ikke længere givet på forhånd. Vi bør derfor selv opdyrke dem! Vi bør selv tage initiativ til at oprette et frirum, et helle hvor vi igen kan komme i kontakt mod vores indre kernepersonlighed.
 

Meditation i arbejdslivet
Erhvervslivet er i dag i stigende grad begyndt at tage Meditation til sig - både som et middel mod stress og som et middel til at udfolde et større innovativt potentiale. 
 
Følgende video er et
indslag fra Jyskebank.tv i samarbejde med SKAT:


 
Meditation og videnskabelig forskning
Inden for de sidste få år er videnskaben begyndt at forske på et dybt seriøst plan i Meditations mange helsebringende virkninger. Dette gennembrud skyldes en kombination af de nye muligheder for vidensdeling på internettet og den nærmest eksplosive udvikling i nye avancerede måleinstrumenter der er i stand til at registrere ændringer i den Mediterende hjerne på en måde der ikke har været mulig før.
 
 
Når således både erhvervsliv og videnskab er begyndt at interessere sig for Meditation, er det et stærkt udtryk for et paradigmeskifte. Jeg ser en ikke fjern nutid, hvor Meditation er en uundværlig del af menneskets dagligliv. Meditation er her det åndehul, der hindrer at vi drukner i den moderne hverdags mangfoldighed.

Fordomme om Meditation
Der er imidlertid stadig mange fordomme om Meditation:
 
Meditation er en selvoptaget, egoistisk praksis. Meditation er virkelighedsflugt. Meditation er en trojansk hest fyldt af østlige og for os fremmede nyreligiøse agendaer.

 
Sådan lyder nogle af de vigtigste indvendinger mod Meditation. Nogle af disse fordomme er imidlertid ikke helt ude i skoven.
 
De indeholder til en vis grad nogen sandhed. Men det er ud fra min 40-årige Meditationserfaring bestemt muligt at genopfinde Meditation, opdatere den og rense den fra og for de forældede forestillinger, der ofte har sneget sig ind i den mediterende og ikke mindst hos den, der kritiserer Meditation. 

Jeg må imidertid samtidig tilstå, at det slet ikke er noget for mig at undervise erhverslivet eller offentlige institutioner i Meditation. Jeg hilser det velkomment! Det er bestemt bedre end at interessere sig for overfladiske ting som finere madavning og Vild med Dans, men der er nok af strømmelinede fitnessguruer til at dække behovet for at spare penge på stresssygemeldinger.

 

ER MEDITATION VIRKELIGHEDSFLUGT?
Jeg har på min livslange dannelsesrejse mødt mange former for Meditativ adfærd.
En af dem er, hvad man kunne kalde den Meditative ophøjede ro. Lad mig sige med det samme at jeg bryder mig ikke om den. Jeg tror ikke på den. Måske skyldes min modstand mod denne form for ro, at jeg selv fra naturens hånd er hvad man kunne kalde et nervøst gemyt, men den Meditative ophøjede ro skyldes efter min bedste overbevisning, at man som Mediterende bevidst eller ubevidst let kan komme til at spille et skuespil ud fra en forestilling om at være et helligt menneske, gerne mere helligt end sine omgivelser.
 
Roen kan dog i visse tilfælde være ægte, men denne form for ro betales ofte med en høj pris. Prisen er en tilbagetrækning fra verdens levende puls. I en tilbagetrukket tilstand er det selvfølgelig lettere at være i balance af den simple grund at det der sker omkring en ikke betyder noget. Denne form for strudsemeditation er virkelighedsflugt.
 
Her kommer mit bud på hvad en moderne Meditation står for. Lad mig lige slå fast, at jeg i dag gudskelov ikke står alene med denne opfattelse af, hvad Meditation står for. Mange af de mere moderne meditative retninger vi finder i dag inden for New Agemiljøet, bl.a. Eckhart Tolle, bygger netop på en accept af livet i dets sur-søde dualitet.
 
Balance i livets vidunderlige ubalance

In the depth of winter, I found that there in me was an invincible summer.
Albert Camus

Meditation er ikke ensbetydende med altid at være i balance.
At blive kastet ud af balance er en forudsætning for såvel personlig som åndelig vækst.
 
Det ville være synd og også dybt kedeligt altid at modtage eller rettere at afvise livets bølger i ophøjet meditativ ro. Efter min mening skyldes disse forestillinger om en ideel Meditativ ro en undervurdering af hvad Meditation i virkeligheden kan bruges til. Permanent ydre ro er ikke mulig. De der lover at deres Meditative vej fører til evig ydre harmoni, lyver.
 
Meditation forstået som et middel til at opnå ophøjet stoisk ro er i bedste fald ubrugelig, i værste fald farlig. Denne opfattelse skyldes at de Meditative traditioner blev dannet i samfund som havde behov for eskapistiske overlevelsesstrategier. 
  
Vi har imidlertid ikke længere behov for at flygte fra virkeligheden! Vi har nu overskud til at kaste os ud i den og her modtage de glæder og øretæver der følger med.
  
Moderne og opdateret Meditation der ikke hænger fast i sine egne forældede traditioner, styrker det indre livsoverskud der gør at vi ikke er bange for at få lidt tæsk af livet en gang imellem. For hver gang vi i et livtag med eksistensen er væltet omkuld, kan vi nemlig rejse os op igen.
 
Meditation hjælper dig til at nedbringe den tid der går fra at du ligger i grøften til du igen med frejdigt livsmod går på livets landevej.
I det videnskabelige linkopedia kan du læse om hvorledes træning i Meditation gør hjernen bedre i stand til at finde tilbage til sin hviletilstand efter en forstyrrelsesperiode. Uanset hvor meget du er bragt ud af balance, kan du således via Meditation genfinde din indre ro.
  
Meditation skaber balance i livets vidunderlige ubalance.
 
At lade sig positivt forstyrre
Et moderne meditativt menneske lader sig maksimalt 'forstyrre' af verden, for netop gennem denne sårbare åbenhed over for livet at finde den sti der fører ind mod den indre kilde.

Med 'forstyrrelse' mener jeg selvfølgelig ikke at du som mediterende bliver bliver mere sensitiv over for f.eks. støj. Den sensitivitet jeg her beskriver handler om evnen til at blive rørt følelsesmæssigt af mødet med livet, først og fremmest i form af mødet med andre mennesker.
 
Frygt ikke frygten
Denne form for åbenhed kan kun lade sig gøre der hvor der ikke er frygt for frygten.
At forblive åben, selv om alt brænder i en og omkring en, selv i en katastrofesituation, åbner den vej der fører til den indre kilde der aldrig fryser til. Derfor er der masser af eksempler på mennesker der med åben pande har mødt katastrofale situationer og derigennem er blevet åndeligt modnet.

Ro og Lykke - i modgang og medgang
   
Meditation medfører ikke evig ydre lykke, men baner, sammen med den eksistentielle erkendelse og accept af livets dualitet, vejen for en vedvarende og stabil indre lykkero!
 
Meditation bringer os i kontakt med en tilsyneladende medfødt indre kilde der glad strømmer fra et fredfyldt sted hævet over dagligdagens årstider. Denne indre lykkeforbindelse til ens kilde, til ens kernepersonlighed, til sjælen om man vil, kan paradoksalt nok 'være' tilstede, selv når man er sur, trist eller vred.

Den indre kilde strømmer i form af i en vidunderlig, naiv livsoptimisme der netop i kraft af sin ukuelighed alligevel viser sig at få det sidste ord i det sidste kapitel.
 
Meditation er glæde og harmoni
hinsides harmoni og disharmoni.
Meditation er frihed i foranderlighed.
 
Moderne Meditation på vej mod mainstream er således alt andet end virkelighedsflugt.

Livshjulet

Antikkens Indere brugte hjulet som symbol på denne indre freds samspil med livets ydre leg. Den store Buddhistkonge Ashoka brugte hjulet som sit vartegn.
 
Hjulets centrum er det ubevægelige punkt der forudsætter al bevægelse. Hvis ikke dette nav er stærkt, kan hjulet ikke holde til ret mange sten på den livets landevej der i dag mere ligner en motorvejsudfletning.

 
Det gode, det sande og det skønne

Inderne har kaldt denne stille lykke for Sat Chit Ananda. Det betyder Stilhed, Væren og Lyksalighed. Inderne var også de første til at udtrykke det der senere blev den europæiske romantiks hovedslogan. Satyam, Shivam, Sundaram betyder oversat: Det gode, det sande og det skønne

Ro, Humor og det bagvedliggende

Netop i din viden om at du er større end dig selv, at der er en kilde inde i dig der strømmer uanset hvad der sker, får dig til at smile et næsten hemmeligt smil.

På min førnævnte årelange dannelsesrejse udi Meditation er jeg kommet frem til følgende konklusion: Humor er Meditations største adelsmærke. Folk der Mediterer, ler meget.

Som et åbent Mediterende menneske vil du ofte blive kastet ud af dit center i dit livtag med livet. Roen forsvinder i disse øjeblikke. Dog er der en ting du kan bevare i disse frugtbare og selvudviklende forstyrrelsesperioder. Det er ikke ro .... det er humor... ofte i form af en kærlig selvironi. Hvis ikke du er parat til indimellem selv at give slip på roen, ja selv humoren, vil din ro størkne og blive til et nyt selvfortællingseventyr som en nu helliggjort egonisse vil elske at fortælle om sig selv.
  
FORSLAG TIL  MODERNE MEDITATIVE SELVFORTÆLLINGER
Meditation behøver ikke at have noget med guruer eller religion at gøre.
 
Det er bestemt muligt at Meditere uden nogen forklaringer eller selvfortællinger.
Selve den handling at sætte sig ned med lukkede øjne og mærke den indre krop har isoleret set en målbar psykologisk og fysiologisk positiv effekt. På en måde kan det faktisk godt lade sig gøre at isolere det Meditative fænomen og opdyrke det til videnskabelige forsøg i et reagensglas.
 
  
Det skal imidlertid ikke være nogen hemmelighed at Meditation styrkes af en selvfortælling hvor du ser dig selv i en større og meningsfuld sammenhæng du ikke kan fatte med dit intellekt alene.
En god selvfortælling styrker Meditationens gode virkning.
En god selvfortælling går i selvsving med den Meditative praksis allerede på så simpelt et niveau som når du viser venlighed over for din omverden. Venlighed kan sikkert være en spontan reaktion der på linje med Meditation kan ske af sig selv uden selvfortællinger.
Men venlighed er vendt ud mod verden og er således mere afhængigt af hvorledes du opfatter og 'fortæller' verden omkring dig. 
  
At tro på det gode gør det lettere at være venlig.
At tro på det gode kræver en selvfortælling.
  
I gamle dage blev din selvfortælling udformet af magtinstitutionerne omkring dig.
I dag er det i langt højere grad dit eget ansvar at forme din livsfortælling.
En god livsfortælling beskytter mod stress.
 
Hvis du vil, kan du skabe denne fortælling selv. At være sin egen årsag, at være i stand til i frihed at skabe sin egen selvforståelse, sit eget livs eventyr eller socialrealistiske roman, er en af den moderne tids helt store muligheder.
 

Er verden god eller ond?
Søren Kierkegaard var en formidabel filosof. Som alle store tænkere var han i stand til at koge eksistensens hovedspørgsmål ned til en enkelt
twitter:  Enten - eller.  Med inspiration fra Kierkegaard vil jeg stille spørgsmålet: Er verden god eller ond.
 
Skildpadder hele vejen ned
Videnskabsmanden Bertrand Russell
gav engang et offentligt foredrag om astronomi og kosmologi.  Ved afslutningen af forelæsningen stod  en lille ældre dame bagest i lokalet op og sagde: Hvad du har fortalt os, er noget vrøvl. Verden er virkeligheden en flad plade der på bagsiden støttes af en kæmpe skildpadde.
 
Bertrand Russel svarede med et modspørgsmål: Hvad står skildpadden så på?
Du er meget klog, unge mand, meget klog, svarede den gamle dame. Men der er skildpadder hele vejen ned!
 
Efter min bedste overbevisning er det faktisk den gamle dame der har ret i den forstand at
det er umuligt at finde  den første årsag til alt, at finde den urgrund der holder alle argumenter og al forståelse på plads.

Derfor skriver jeg her med en uudgrundelig klode som underlag: alt er såre godt
 
Med afsæt i Russels foredrag står det klart at Meditation.dk's manifest ikke kan holdes oppe af logiske ræsonnementer. At alt er såre godt er derfor udråbt på en platform der er holdt oppe af en endeløs række af skildpadder.
 
At vælge det gode
At alt er såre godt er således et eksistentielt valg der som forudsætning har det sokratiske ræsonnement at hverken videnskabsmænd eller præster er i stand til at overskue og/eller forudsige noget om den samlede sum af al interaktion i universet. 
   
Er denne helhedens interaktion god eller dårlig når det sidste kapitel skal skrives i Universets store bog? Var det en tragedie at næsten alle encellede organismer i urhavet uddøde på grund af den forurening de selv havde skabt? Kun celler der samarbejdede symbiotisk med andre celler overlevede. Var det godt eller dårligt at dinosaurerne uddøde og at kun et lille rotteagtigt pattedyr overlevede?

Den sårbare frihed fra absolutter
På samme måde er spørgsmålet om der er en gud eller om der kun findes videnskabelige forklaringer et trosspørgsmål. Kun fanatikere har patent på at vide med absolut sikkerhed. Alle absolutter, på nær det sokratiske, er, hvad enten de formuleres af Mullaher eller af videnskabsmænd, indsnævringer af en virkelighed
der kun glimtvis lader sig fatte.

Ingenting - hverken religiøs tro eller videnskabelig viden kan fjerne den sidste skildpadde. Vi står tilbage som
Menneskesønnen - uden noget at hælde vort hoved til. Denne sårbare frihed fra absolutter er efter min mening kernen i den Meditative Væren.
  
Det 'oplevede' valg
Tilbage i denne frihed står det individuelle valg: valget mellem troen på 'det gode' eller troen på 'det onde'. Er det muligt at have tillid til det ukendte? Kan jeg med et smil gå en tur på en plade der er holdt oppe af et uendeligt antal skildpadder?  Kan jeg træde i karakter i mit næste skridt ud i afgrunden af erkendt ikke-viden?
 
Dette valg behøver imidlertid ikke at være et 'valgt valg'. Det næste afsnit vil vise at det i stedet kan være et 'oplevet valg' - et valg der kan erfares af dig.
 
Sid i karakter
Hvis du efter denne læsning intuitivt føler og intellektuelt har indset at du som Sokrates ved, at du intet ved, og nu er parat til at vælge om du tror på det gode eller ej - så har jeg et lille råd til dig først: luk øjnene og mærk dig selv indefra: for hele universet er i dråbeform inde i dig. Her, inde i din egen krop, har du heller ingen kontrol. Du kontrollerer ikke hjerteslaget, fordøjelsen, eller håret der gror på dit hoved. Millioner af celler arbejder sammen i en perfekt kaotisk symfoni uden dig som dirigent. Skræmmende.. ikke?
   
En Zen-mester holdt et foredrag på den øverste etage i et højhus i Japan. Pludselig gennemrystedes bygningen af et jordskælv. Alle flygtede ud af bygningen - på nær Zenmesteren. Han blev blot siddende med lukkede øjne. Da jordskælvet var ovre, vendte folk tilbage og spurgte Mesteren hvorfor han ikke var flygtet ligesom alle andre. Hans svar var: Mens i flygtede ud, flygtede jeg ind.
 
At søge tilflugt inde bag sine egne lukkede øjne er Meditation. At sidde således og mærke sin egen tilstedeværelse, sin egen væren, den indre krops energetiske og ukontrollable kaos, er meditation. Det er min erfaring at der inde i dette 'hjem' - hen over den indre kaminhylde med gotiske bogstaver står:

Alt er såre godt

Kaospilot med korslagte ben
Meditation er at overgive sig til sit indre kaos - at give slip ind i det indre rum og her personligt at erfare dette kropsrums uudgrundelige evne til at føde nye uforudsigelige ordner.

I samme øjeblik den oplevede følelse af at alt er såre godt udfylder dit indre rum, vil din krop automatisk begynde at slappe af. I denne årvågne afslappelse vil dit bevidsthedslys begynde at krystalliseres.
 

 
HER ER SÅ HVAD MEDITATION KAN BRUGES TIL
Så her kommer det samlede bud på hvad Meditation kan bruges til:

Meditation giver ro, glæde og overskud.
Dette overskud er en forudsætning for at vi kan udvikle en ny selverkendelses-GPS der i samarbejde med fornuften og intuitionen kan virke mod information-overload i det moderne virvar af virkeligheder.
En god selvskabt fortælling styrker denne Meditative proces.
 
Men forud for denne proces går det valg du med lukkede øjne oplever inde fra din krops indre verden.

   

Hvorfor Meditere - Hvad kan Meditation bruges til?


Tusindvis af bøger med endnu flere dybe tanker er skrevet om Meditation.
Højere bevidsthedstilstande, oplysning, reinkarnation, chakraer... det er blot nogle få af de ord man kan finde i disse bøger. Det kan lyde indviklet.
 
Meditation er i virkeligheden alt for simpelt
Måske er grunden til at Meditation ofte kan synes vanskeligt at forstå, at det i virkeligheden er alt for simpelt. I den forstand minder Meditation om fordøjelsessystemet. Der er skrevet mange videnskabelige bøger om fordøjelsessystemet, men du behøver ikke at læse dem for at fordøje en ostemad. 

Sometimes, simply by sitting, the soul collects wisdom. - Zen

Meditation behøver ikke at involvere vanskelige teknikker og indviklede filosofiske systemer.
Her er min opskrift på en simpel, men effektiv Meditationsteknik:

Sæt dig ned og gør ingenting!

Meditation er lige så let som at spise en ostemad. Meditation er at vende sig indad, og her være med sig selv.

Your vision will become clear only when you look into your heart.
Who looks outside dreams. Who looks inside, awakens.
C.G.Jung

Meditation kan forenkles til det at slukke for sin mobiltelefon, sætte eller lægge sig ned med lukkede øjne og mærke den indre krops virkelighed.
 
Det enkle er tit det vanskeligste. Så for de, for hvem det er for vanskeligt at gøre ingenting, er der lavet mange forskellige Meditationsteknikker.

Du er unik!
For mange er Meditation et spørgsmål om at udøve en teknik, om at praktisere, om at gøre noget.

For mig er Meditation det modsatte.
 
Meditation er ikke at gøre noget og i stedet at lade ting ske af sig selv.
Det er derfor ikke et spørgsmål om aktivt at Meditere, men

At lade sig meditere...

Meditation er her ikke en praksis - det er en kunst - det er den ultimative kreative gestus - en usynlig skaben, der som en kilde vælder anstrengelsesfrit ud af din egen væren, af din urgrund. I den forstand er din Meditation ikke en rutine, der efter års praktiseren bliver lidt søvnig og udtørret - den er langt snarere som et sublimt kunstværk der altid transformeres og aldrig bliver udstillet.

Sitting quietly, doing nothing, spring comes, and the grass grows by itself - Zen

Du er allerede dig selv. Du kan aldrig nå dig selv for enden af en praksis, en viljesanstrengelse. Derfor er det rigtig godt at stille sig selv spørgsmålet: Hvem er jeg, før man overhovedet begynder at Meditere. For medmindre du er dig selv, kan du ikke lade dig meditere. Meditation er det livsflow, der strømmer ud fra den kilde, der er dig selv.

Således kommer du blidt gående, løbende og dansende, ud af din egen urgrund. Så led, sammen med din Meditation, i din Meditation og mens du henter mælk hos købmanden, efter dit eget vidunderlige Selv, din egen vidunderlige individualitet, din egen kostbare Atman, som er dit og kun dit unikke sjælelige fingeratryk. Det vil forvandle din indtastning af dit kreditkorts pinkode i forbindelse med betalingen for mælken til sublim livskunst - et kunstværk som vel at mærke ingen, ud over dig selv, vil nyde.
  
Vær tro over for din egen indre person
Vær tro over for dette unikke jeg er, tag ansvar for dig selv, bær din egen indre person som et spædbarn varsomt på armen og giv dette indre barn intimitet i form af udiffentieret opmærksomhed.  Ihukom dit kernepersonlige jeg er hver gang du kommer i tanke om det - fra dette øjeblik og resten af dit liv.

Vær tro over for alt hvad du føler, især når dit rationelle intellekt synes, at det du føler er allermest urimeligt, dumt og uretfærdigt. For dit indre sårbare jeg vokser kun ved at lade din guddommelige opmærksomhed røre det. Des mere tro du er over for din indre sårbarhed, des mere vil Meditation ske af sig selv, hver gang du sætter dig ned, lukker øjnene og mærker dig selv. Meditation er det kreative livsflow, der sker anstrengelsesfrit af sig selv, når du er dig selv.

Meditation er bevidsthedens l'art pour l'art.
 
Drop alle selvfortællingerne - vær i stedet din egen årsag
Når du således i den proces hvor du tager ansvar for dit indre barns fortabthed, mærker dig selv, er der en faldgrube jeg gerne vil fortælle dig om. Denne fælde består i fristelsen til at fortælle historier om dig selv, om hvor synd det er for dig, eller hvor uretfærdig verden er over for din indre person. Afstå fra enhver form for narrativer i forhold til dig selv.

Den ny bevidsthed, der står på spring til at overtage kommandoen i dig, er sin egen årsag. Den behøver i modsætning til det gamle ego ingen fortællinger om sig selv for at eksistere. Selvfortællinger blandet med følt sårbarhed kan føre en ind i en narcissistisk labyrint af spejle som det er vanskeligt at komme ud af. Gå i stedet dybere ind i sårbarheden, dybere end gråd, helt derind hvor alle følelser pixelleres til ren energi. Den største gave vi kan give til os selv og andre er opmærksomhed. Kun en ren og uskyldig, ikke-kognitiv opmærksomhed kan forvandle den indre persons følelser til ren energi.
 
Træd som løven din egen sti vild
Vær ikke bange for at skille dig ud fra flokken. Vær som løven der træder sin egen vej hvor den går. Vi er på vej ind i en tid, hvor det i stadig større grad er muligt at være sig selv uden at der kommer et tankepoliti og arresterer en. Vi har alle stenaldermenneskets trang til at konvergere socialt for at få flokkens accept og beskyttelse. Til gengæld kommer vi her let til at svigte vor egen kostbare individualitet. Følg langt hellere Marcus Aurelius råd, der nu er langt mere aktuelt end på det tidspunkt hvor han formulerede det.

The object of life is not to be on the side of the majority,
but to escape finding oneself in the ranks of the insane.

Det gamle ego-operativsystem versus superbevidsthedens spontane flow
Det er vanskeligt for vort efterhånden forældede ego-operativsystem at forstå, at man kan opnå noget uden at gøre noget. Det er ikke desto mindre den ny tids Meditative livshemmelighed, der i en ikke uoverskuelig fremtid vil blive åbenbar for flere og flere mennesker: Ved at overgive sig til sig selv, at opgive den absurde overkontrol og komiske selviscenesættelse, der præger vor kultur lige nu, vil vor hjernes nye operativsystem blive aktiveret.
 
Dette nye neocortexiale bevidsthedens operativsystem fungerer uden anstrengelse. Det er et spontant superkreativt flow, der i en form for intensiveret bevidsthedsboble udfrier livet fra gentagelsens, den vanvittige overplanlægnings og anstrengelses trommerum.
 
Betingelsen for at dette nye operativsystem af sig selv installeres i din hjerne og efterfølgende opdaterer den, er - jeg gentager mig selv, om ikke andet så for at minde mig selv om vigtigheden af dette - at du vælger dig selv, at du tager ansvar for dig selv som unikt individ, selv og især når det gør mest ondt, og når prisen for at være dig selv synes allerhøjest.
 
Den ydre person kan ikke meditere
Først drop masken i forhold til din indre person. Vær meditativt intim i forhold til dit indre barn. Tillad den indre person at blive forelsket i dig. Dernæst er mit råd, at du eksperimenterer med at droppe din persona, din ydre maskering over for dem, der er tættest på dig. På samme måde som et øget meditativt flow er belønningen, når du er ærlig i et intimt ansvar over for din indre kerneperson, så er meningsfuldt samvær med andre mennesker direkte forbundet med det solskin og luftens ilt som indre personers sårbarhed får, når de mødes uden for murene.
   
Jeg er det
I Indien lyder den urgamle filosofiske erkendelse: Atman, den personlige sjæl er lig med Brahman, den universelle sjæl. Jeg er det.... Paradokset er her, at Atman samtidig er det absolut modsatte af Brahman.

 

 

Atman er udtrykt i ekstrem individualitet. For at nå det universelle, på en måde depersonaliserede og også sociale aspekt af bevidstheden, må man først gå den modsatte vej, nemlig imod det absolut unikt individuelle, hvor man, ja, faktisk rent kierkegaardsk vælger sig selv. Paradokset er, at før man kan blive universel i forbundethed med altet og de mennesker der står en nær, er man henvist til at overgive sig til til den absolutte en-som-hed, hvor man er sig selv og ikke noget andet end sig selv. Det engelske ord for alene viser vejen fra alone til all-one. Det samme gør slutningen på Gelsteds digt, Det Fælles.

og det fælles store fund!
lå på ensomhedens bund
Otto Gelsted -  1920

Livets mening er en følelse i kroppen
I denne forbundethed, først med sig selv, siden med alt liv omkring en, ophører spørgsmålet om livets mening. For livets mening findes ikke for enden af en tankerække. Livets mening er en følelse i kroppen, en følelse af på en og samme tid både mæthed og livssult i et permanent selvudfoldende, spontant og uforudsigeligt kreativt flow.
 
Er det muligt at være lykkelig?
Er det muligt at være lykkelig? Svaret er, i forlængelse af ovenstående ord og opsamling af 35 års erfaringer med meditation: JA, afgjort ja!
Og du behøver ikke som mig at meditere i 35 år for at nå til denne konklusion. 

Den lykke du finder i Meditation er imidlertid sandsynligvis ikke den du søgte.
 
Meditation finder nemlig en dybere lykke selv i modgang, sorg og ulykke.
 
Men døren til dette bevidsthedens flydende paradis åbner sig kun for den, som er parat til at betale prisen. Man må droppe falskhed, usandhed og magelige kompromisser i forholdet til sig Selv.

Er du parat?

 

Med smil, flow og venlig hilsen Gunnar Mühlmann

Feed back modtages gerne: gunnars@mail.com