Hvad er Meditation

Meditationsteknikker

Meditationsmusik

Videnskabelige Links

 


Hvad er Meditation?

Bevidsthed og Opmærksomhed
Kroppens indre energiunivers
Meditation og religion
Meditation og videnskab
Metabevidsthed og teknologisk udvikling
Den mirakuløse fraktale bevidsthed
Meditativ metabevidsthed
Menneskets mange hjerner
Gud ønsker at blive Menneske
Jeg'ets udviklingshistorie

 

 
Hvad kan Meditation bruges til?
Er meditation en mirakelkur?
Meditation og stress

Er du med i en 'sund' Meditativ organisation?

 

  

Metabevidsthed og teknologisk udvikling


Under udarbejdelse


Hvis du vil mere i dybden med emnet, vil det være bedst
at læse afsnittet om Meditation og videnskab før du begynder på dette afsnit.

Hvis du derimod vil frem til dette afsnits essens kan du klikke her.

Forandringssamfundet
Det moderne menneske lever for alvor i en tid hvor alle livssituationer skifter med den hastighed en mobiltelefon udskiftes med i hånden på en teenager. Adfærds- og arbejdsformer og forbrugsmønstre ændres og udskiftes i et tempo der ville sætte vores forfædre skatmat i ét træk.
Vi står således over for en kardinal udfordring: hvorledes kan mennesket leve og orientere sig i det komplekse, dynamiske og tekniske samfund det selv har skabt?
Kun ved at vi ændrer os selv i samme tempo som samfundet kan denne udfordring løses.
  
Det er utænkeligt at vi mennesker, med kroppe genetisk programmeret til et liv i stenalderen og celler med den samme saltbalance som i urhavet kan følge med ind i denne forandringssingularitet uden forvandlingskriser.  
 

Store og  små fortællinger
Den postmoderne filosof Lyotard beskrev i 80erne hvorledes samfundets traditionelle magtinstitutioners store fortællinger som kristendommen, liberalismen og marxismen, erstattes af en kakofoni af små selvskabte fortællinger.  Det enkelte individ begynder at gøre sig til herre over sin egen selvforståelse. 

 

Det selvrefleksive menneske
Med sociologen Anthony Giddens lever det 'senmoderne' menneske, i det refleksivt moderne.
Det senmoderne menneske er ikke længere styret af traditioner der fortæller det hvordan det skal handle. I stedet skaber individet sin egen identitet gennem en selvvalgt fortælling. Denne selvskabelsesproces er dynamisk i den forstand at den hele tiden ændrer sig selv. Vi skaber for eksempel forestillinger om vores fremtid der hele tiden ændrer sig. Vi skifter også meninger, men dog uden at vores selvfortælling mister sin indre sammenhæng.
 
Det er vigtigt, at vores selvfortælling er sammenhængende. En stabil identitet beskytter nemlig mennesket mod angst. En god selvfortælling kan beskytte os mod angst og stress.
 

Hvem er jeg  -  Hvad er et 'jeg' i det postmoderne samfund
Filosoffen Manuel Castel forudsagde i 90erne at alle store konflikter efter 2000 ville komme til at handle om identitet.
I forandringssamfundet er sidste salgsdag for færdigretten overskredet før den er serveret.
Hvor vi som børn voksede op med frikadeller og brun sovs og for 10 år siden lærte at spise shawarma, spiser vi vi i dag sushi.
For at følge med forandringerne bliver vi nødt til at om- og genfortælle os selv i forhold til vore omgivelser i en livslang proces. Vi bliver nødt til hele tiden at lære nye ting. Vi kan ikke længere som for 50 år siden nøjes med skinnelægge vores liv efter den uddannelse vi fik i ungdommen. Det middelalderlige ordsprog, Skomager! Bliv ved din læst,  gælder ikke længere. Uddannelse bliver i stedet til en livslang læringsproces.  Forandrings-jegets selvbillede kommer på en hård prøve. I en tid hvor alt er i hastig forandring spørger indbyggerne i The global Village sig selv: Hvem er jeg? Hvor hører jeg til?  Når jeg'et bliver udfordret til at omformulere sig selv i en uafbrudt proces fra vugge til grav, rykker spørgsmålet om identitet frem i forreste række.
 

Selverkendelse - en ny livs-GPS i det teknisk accelererende samfund 
Selverkendelse forstået som evnen til at kunne belyse de karaktertræk i ens personlighed der hidtil nådigt har skjult sig selv i blinde vinkler er afgørende for at vi kan forandre os. Opkomsten af coachingkulturen hænger sammen med samfundsbehovet for effektive medarbejdere der ikke er styret af blinde adfærdspletter i deres psyke. 

Udviklingen af  evnen til at se sig selv i en ny livs-GPS hænger sammen med den teknologiske acceleration der finder sted netop i disse år.
 
Singulariteten - den teknologiske acceleration mod lodret
Netværksmenneskets computerbårne vidensdeling muliggør i dag en tilstand hvor de teknologiske fremskridt vokser med en
en acceleration der nærmer sig den lodrette tilstand i en eksponentiel kurve. Intet område, fra ekspansionen ud i verdensrummet, til rejsen ind i partiklerne og al den Newtonske hverdag der ligger mellem disse to poler, forbliver uberørt.
Videnskabsmanden og filosoffen Ray Kurzweil kalder den lodrette tilstand for singulariteten.
Jo tættere vi kommer på den lodrette acceleration i udviklingen af ny teknik, des mere vil alt hvad vi kender i vort samfund blive omskrevet af uforudsigelige teknologiske gennembrud. 

Det accelererende vækst og videns-samfund
Det moderne samfunds iboende tendens til accelererende vækstudfoldelse blev for første gang for alvor tydelig i 20ernes futuristiske ekspressionisme.
  
Teknologisk acceleration og selvforståelsens meta-bevidsthed
I følge medieforskeren og cyberfilosoffen Steven Johnson (Interface Culture 1997) er futurismen interessant idet man hos futuristerne finder en bemærkelsesværdig selvforståelse. Futurismen er i stand til at forstå sig selv og samtiden.  Den poetiske futurisme er bemærkelsesværdig filosofisk i sin trang til at løfte sig op over sig selv og se sig selv udefra:

Derfor er du, Århundrede, en gribende kombineret Tid af Skønhed og Skræk, af Angst og Fryd, af Rædsel og Selvfølgelighed. Menneskene er ligesom blevet bange for sig selv ved Følelsen af at tage Magten fra Elementerne ... Deres Ringhed har kulmineret i Krigens morderiske Morads, og hvor Ringheden kulminerer, begynder en Storhed. Afmægtige ved Synet af deres uoverskuelige Forvildelser rejste de sig, retledede af deres Afmagt, oplever deres Genfødelse, vor Tids Renæssance.
Derfor er du, Århundrede, en Stortid, en Særtid, en Rædselstid, en Jubeltid. Så voldsomt
har Menneskeheden aldrig før følt. Så heftig har Verdensstemningerne aldrig svinget.
Aarhundredet- Asfaltens Sange (1918) -  Emil Bönnelycke

Den forøgede selvbevidsthed og tilhørende mulighed for at reflektere skabes i kraft af selve den hastighed hvormed samfundsændringer sker. For futuristernes vedkommende blev det muligt gennem den amerikanske 20er-økonomis eksplosive udvikling. Jo større hastighed i samfundsændringerne, des større mulighed for at se sin egen tid relativeret i forhold til noget andet. Steven Johnson henviser i denne sammenhæng til medieforskeren Mc Luhan:

I ingen periode har mennesket forstået de psykiske mekanismer der har været involveret i opfindelser og ny teknologi. I dag er det den lynhurtige hastighed i elektrisk information der for første gang tillader en let genkendelse af mønstre og formale konturer i forandring og udvikling. Hele verden, fortid og nutid åbenbarer nu sig selv for os som en voksende plante i en enormt accelererende film. Elektrisk hastighed er synonymt med lys og med forståelsen af årsager. (min understregning)

Teknologisk acceleration bringer selvforståelse
Teknologisk acceleration ville i følge Mc Luhan ikke bringe tilfredshed, men (selv)forståelse.  
Efter årtusindskiftet er den eksponentielt accelererende tilstand på vej mod lodret. Som den nutidige futurist Ray Kurzweil humoristisk formulerer det: The singularity is near. 
 
Den teknologiske acceleration har to konsekvenser. 
Den ene er, som nævnt i afsnittet om Meditation og Videnskab at den moderne videnskab nu, endelig er klædt på til at undersøge det meditative fænomen.
 
Den andet aspekt er at singularitetssamfundet er på vej ind i meta-tilstand hvor det i højere grad end nogen sinde før ser sig selv synliggjort. Denne tilstand har konsekvenser lige fra det enkelte individs identitetsdannelse til den måde samfundets institutioner navigerer på. Trykket fra forandringseksplosionen bliver imødegået med en ny form for selvbevidsthed.
Det er netop her Meditation kommer ind i billedet - både fordi meditation kan være med til at skabe en flydende jeg-identitet og fordi meditation potenserer den fraktale evne til metabevidshed.